Route: Week:
  FLT MON - 14SEP TUE - 15SEP WED - 16SEP THU - 17SEP FRI - 18SEP SAT - 19SEP SUN - 20SEP
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
267 DEP: 16:00
ARR: 17:00
DEP: 16:00
ARR: 17:00
DEP: 16:00
ARR: 17:00
DEP: 16:00
ARR: 17:00
--- DEP: 16:00
ARR: 17:00
DEP: 16:00
ARR: 17:00
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
268 DEP: 18:00
ARR: 19:00
DEP: 18:00
ARR: 19:00
DEP: 18:00
ARR: 19:00
DEP: 18:00
ARR: 19:00
--- DEP: 18:00
ARR: 19:00
DEP: 18:00
ARR: 19:00
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
269 --- --- --- --- --- --- ---
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
270 --- --- --- --- --- --- ---
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
271 --- --- --- --- --- --- ---
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
272 --- --- --- --- --- --- ---