Route: Week:
  FLT MON - 23NOV TUE - 24NOV WED - 25NOV THU - 26NOV FRI - 27NOV SAT - 28NOV SUN - 29NOV
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
267 DEP: 16:00
ARR: 17:00
--- DEP: 16:00
ARR: 17:00
DEP: 16:00
ARR: 17:00
--- DEP: 16:00
ARR: 17:00
DEP: 16:00
ARR: 17:00
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
268 DEP: 18:00
ARR: 19:00
--- DEP: 18:00
ARR: 19:00
DEP: 18:00
ARR: 19:00
--- DEP: 18:00
ARR: 19:00
DEP: 18:00
ARR: 19:00
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
269 --- --- --- --- --- --- DEP: 18:00
ARR: 19:00
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
270 DEP: 09:30
ARR: 10:30
--- --- --- --- --- ---
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
403 --- --- --- --- --- --- DEP: 19:00
ARR: 20:00
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
404 --- --- --- --- --- --- ---