Route: Week:
  FLT MON - 23JAN TUE - 24JAN WED - 25JAN THU - 26JAN FRI - 27JAN SAT - 28JAN SUN - 29JAN
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
267 --- DEP: 12:00
ARR: 13:00
DEP: 12:00
ARR: 13:00
DEP: 12:00
ARR: 13:00
--- DEP: 12:00
ARR: 13:00
DEP: 12:00
ARR: 13:00
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
268 DEP: 14:00
ARR: 15:00
DEP: 14:00
ARR: 15:00
DEP: 14:00
ARR: 15:00
DEP: 14:00
ARR: 15:00
--- DEP: 14:00
ARR: 15:00
DEP: 14:00
ARR: 15:00
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
269 DEP: 13:30
ARR: 14:30
--- --- --- DEP: 13:30
ARR: 14:30
--- ---
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
270 --- --- --- --- --- DEP: 08:30
ARR: 09:30
---
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
416 DEP: 11:00
ARR: 12:00
--- --- --- --- --- ---