Route: Week:
  FLT MON - 27NOV TUE - 28NOV WED - 29NOV THU - 30NOV FRI - 1DEC SAT - 2DEC SUN - 3DEC
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
267 DEP: 09:00
ARR: 10:00
DEP: 09:00
ARR: 10:00
DEP: 09:00
ARR: 10:00
DEP: 08:00
ARR: 09:00
DEP: 09:00
ARR: 10:00
DEP: 09:00
ARR: 10:00
DEP: 09:00
ARR: 10:00
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
268 DEP: 11:00
ARR: 12:00
DEP: 11:00
ARR: 12:00
DEP: 11:00
ARR: 12:00
DEP: 15:00
ARR: 16:00
DEP: 11:00
ARR: 12:00
DEP: 11:00
ARR: 12:00
DEP: 11:00
ARR: 12:00
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
269 --- --- DEP: 17:25
ARR: 18:25
--- --- --- ---
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
270 --- --- --- DEP: 08:10
ARR: 09:10
--- --- ---