Route: Week:
  FLT MON - 13SEP TUE - 14SEP WED - 15SEP THU - 16SEP FRI - 17SEP SAT - 18SEP SUN - 19SEP
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
267 DEP: 13:30
ARR: 14:30
--- DEP: 14:00
ARR: 15:00
--- DEP: 14:00
ARR: 15:00
--- ---
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
268 DEP: 15:30
ARR: 16:30
--- DEP: 16:00
ARR: 17:00
--- DEP: 16:00
ARR: 17:00
--- ---
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
269 --- --- --- --- --- --- ---
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
270 --- --- --- --- --- --- ---
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
271 --- --- --- --- --- --- ---
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
272 --- --- --- --- --- --- ---
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
273 --- --- --- --- --- --- ---
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
274 --- --- --- --- --- --- ---