Route: Week:
  FLT MON - 20NOV TUE - 21NOV WED - 22NOV THU - 23NOV FRI - 24NOV SAT - 25NOV SUN - 26NOV
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
311 --- --- --- DEP: 08:40
ARR: 09:40
--- --- ---
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
312 --- --- --- --- --- DEP: 17:00
ARR: 18:00
---
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
401 --- DEP: 15:15
ARR: 16:15
--- --- DEP: 15:15
ARR: 16:15
--- DEP: 15:15
ARR: 16:15
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
402 DEP: 08:30
ARR: 09:30
--- DEP: 08:30
ARR: 09:30
--- --- DEP: 08:30
ARR: 09:30
---
Kabul ⇒
Kandahar
KBL→KDH
415 --- --- --- DEP: 16:00
ARR: 17:00
--- --- DEP: 16:00
ARR: 17:00
Kandahar ⇒
Kabul
KDH→KBL
416 --- --- --- --- DEP: 07:30
ARR: 08:30
--- ---